۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

مهندس مهسا دلفاردی

مسئول دفتر مالکیت فکری

Email: dalfardimahsa@gmail.com

 

             تلفن تماس: 03443213568

دکتر فاطمه رزاز پور کارشناس مالکیت فکری