۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

مهندس رضا ملاعلی نژاد

مسئول دفتر مالکیت فکری

Email: reza.mand1991@gmail.com

 

             تلفن تماس: 03443312812

دکتر فاطمه رزاق پور کارشناس مالکیت فکری