۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

مهندس اکرم احمدیوسفی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

Email:

 

             تلفن تماس: 03443213568