۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

مهندس محمدرضا محمودی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

Email:

 

             تلفن تماس: 03443317802

مهندس هادی شفیعی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت وجامعه

Email: hshafieemojaz65@gmail.com

 

          تلفن تماس: 43317803-034

                          43312812