۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور

 

آدرس: بلوار امام خمینی "ره"-بیمارستان امام خمینی"ره"

تلفن تماس: 03443312812

نمابر:03443312812