۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

          شماره تماس

دکتر اکبر مهرعلیزاده

کارشناس مرکز رشد

Email: akbar.mehralizadeh@gmail.com

 

             تلفن تماس:03443213568

زهرا محتشم زاده

دبیرخانه

 

Email:mohtesham.z1375@gmail.com

 

      تلفن تماس: 03443213568