۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

 

نام اعضا شورا

سمت

 دکتر هدیه عسکرپور

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر محمد علی حسن زاده

مدیر پژوهشی

 دکتر علی کمالی

معاون آموزشی دانشگاه

 مهندس غلامعلی حقیقت

عضو هیات علمی

 دکتر اکبر آنایی گودری

معاون دانشکده پزشکی

 دکتر اکبر مهرعلیزاده

کارشناس آماری

دکتر فوزیه رفعتی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 

دکتر احسان موحد

عضو هیات علمی

دکتر میلاد دانشی مسکونی

عضو هیات علمی 


دکتر علیرضا یوسفی
 
عضو هیات علمی