۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

 

نام اعضا شورا

سمت

 دکتر فاطمه سیدی

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر محمد علی حسن زاده

مدیر پژوهشی

 دکتر علی کمالی

معاون آموزشی دانشگاه

 دکتر غلامعلی حقیقت

مدیر توسعه فناوری سلامت

 دکتر اکبر آنایی گودری

معاون دانشکده پزشکی

 دکتر اکبر مهرعلیزاده

کارشناس آماری

دکتر فوزیه رفعتی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 

سرکار خانم ساره مهنی

مدیرتوسعه مطالعات و آموزش پزشکی

دکتر میلاد دانشی مسکونی

عضو هیات علمی