۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

 

 

دانشگاه/دانشکده

 

کارشناس مربوطه

 

ایمیل

 

شماره تماس

 

کارشناس مسئول پژوهش

 

دکتر احسان موحد

 

EhsanMovahd89@yahoo.com

 

 

03443317803

 

کارشناس دانشگاه-کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

 

زهرا سیرفر

 

Vcr.jmu@gmail.com

 

03443317803

 

کارشناس اخلاق

 

آزاده بدخش

 

abadakhsh@gmail.com

 

 

03443317803

 

کارشناس تشویق مقالات

 

معظمه سلطانی نژاد

 

Moa4235@gmail.com

 

03443317803

 

 

کارشناس دانشکده پزشکی

 

مهسا دلفاردی

 

dalfardimahsa@gmail.com

 

03443318085

 

کارشناس دانشکده بهداشت

 

دکتر مهسا طاهر گورابی

 

tahergorabi.m@gmail.com

 

 

_

 

کارشناس دانشکده پرستاری-مامایی

 

نسیبه سالاری

 

          nasebeh2020@gmail.com

 

 

 

03443314359

 

کارشناس دانشکده پیراپزشکی

 

زهرا سعیدی

 

zahrasaeedi7260@gmail.com

 

 _