۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از انعقاد تفاهم نامه بین این معاونت و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خبر داد.
خانم دکتر سیدی در تشریح این تفاهم نامه مدت زمان تفاهم نامه را پنج سال برشمرد و گفت: این تفاهم نامه با توافق طرفین قابل تمدید و قابل فسخ خواهد بود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت موضوع تفاهم نامه را حمایت مالی از پروپوزال های طرح های نوآورانه آموزشی و آینده پژوهی در دانشگاه عنوان کرد و افزود: به دنبال بسط و گسترش و توافق عمومی بر معنای دانش پژوهی و به ویژه حیطه دانش پژوهی آموزشی، برای حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی اعضای هیات علمی در جهت ارتقا دانشگاه این تفاهم نامه منعقد شد.
وی دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا را مستلزم حفظ جایگاه موسسات آموزش عالی در جهت آموزش، پژوهش و ارائه خدمت برشمرد و گفت: اعضای هیات علمی ارکان نظام آموزشی و پیش برنده نقش آموزش، پژوهش و خدمت رسانی هستند لذا توانمندی آن ها در هر حیطه های مختلف، منجر به گسترش مرزهای دانش شده و افق های تازه ای را پیش روی جامعه قرار می دهد.
وی با بیان اینکه نظام ارتقای اعضای هیات علمی نیز باید همه وجوه نقش گسترده بخش را پوشش و زمینه دستیابی به این اهداف را محقق کند، افزود: در مفهوم دانش پژوهی، علاوه بر پژوهش(دانش پژوهی اکتشاف) سه حیطه دانش پژوهی کاربردی، دانش پژوهی تعامل و دانش پژوهی آموزشی نیز مد نظر قرار دارد.
وی فعالیتی را دانش پژوهی برشمرد که با استفاده از روش های مناسب به اهداف اصلی خود دست یابد، مرزهای دانش موجود را گسترش دهد و همچنین با ارائه راهکار مناسب به جامعه آموزشی و تعامل با آن، زمینه های جدیدی برای بررسی های آینده فراهم آورد.
خانم دکتر سیدی  با بیان اینکه در دانش پژوهی آموزشی، آموزش ایده آل دیگر تنها به ارائه آموزش با کمیت و کیفیت بالا محدود نمی شود بلکه رویکرد دانش پژوهانه در تدریس مد نظر قرار می گیرد، گفت: زمانی یک فعالیت آموزشی دانش پژوهی تلقی می شود که مدرس علاوه بر دانش مناسب از موضوع تدریس، شناخت کافی و به روز از شیوه های آموزشی داشته باشد، به اهداف مورد نظر برسد و فعالیت خود را به نحوی مستند نماید که بتواند در معرض استفاده، ارزیابی و نقد جامعه آموزشی قرار گیرد.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای تک تک عزیزان هیئت علمی دراین مسیر، اظهار داشت: نظارت و گزارش پیشرفت و اجرای این موافقتنامه و قراردادهای علمی اجرایی ذیل آن بر عهدة مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه خواهد بود.