۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي

 

کارشناس

سمت

خانم مریم جلالی آب برده

مسئول دبیرخانه

خانم معظمه سلطانی نژاد

کارشناس علم سنجی

خانم مهدیه احمدی

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم مهسا دلفاردی

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی"ره"

خانم شهره شفیعی

کارشناس مجله

خانم سوده سیدی

کارشناس مجله

آقای هادی شقیعی

کارشناس انتشارات و نشریات پزشکی

دکتر احسان موحد

کارشناس مسئول پژوهش

خانم آزاده بدخش

کارشناس اخلاق

خانم زهرا سیرفر

کارشناس پژوهش

آقای داریوش شریفی

کارپرداز

آقای  علی قزلباش

رئیس کتابخانه مرکزی

خانم ندا شریفی

کارشناس کتابخانه

خانم اکرم احمد یوسفی

کارشناس کتابخانه

خانم مریم عسکری

کارشناس کتابخانه

شماره تماس: 03443317803-03443317802

نمابر: 03443318084

آدرس: بلوار پاسداران- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری